2023: Parkinson SUPPORT

Refresh Your Self 

Ruim 4 jaar geleden zijn wij ons avontuur in Spanje gestart om verschil te kunnen maken voor onze gasten door een plek aan te bieden waar je tot rust kunt komen en geïnspireerd kunt raken. Het bedachte pad om dat meer in groepsverband aan te bieden is de afgelopen jaren iets anders gelopen, onder andere door Corona en de uitdagingen van een vaste stroomaansluiting. Nu we dit achter ons kunnen laten, zal onze focus liggen op diegenen die het lastiger hebben. 
 
De ziekte van Parkinson heeft helaas ook intrede gedaan in ons midden. Een vreselijke ziekte die niet alleen fysieke beperkingen met zich meebrengt, maar ook psychisch en sociaal de nodige uitdagingen kent, met een doelgroep die extra aandacht en support verdient. Patiënten met Parkinson krijgen bijvoorbeeld te maken met fysieke klachten en problemen zoals tremor, veranderde stoelgang en gecompliceerde motoriek. Ook op psychisch en sociaal vlak verandert er van alles. Onder andere nemen geheugen en scherpte af, zijn het humeur en de gemoedstoestand kwetsbaar (waarbij ook vaak angst of depressie komt kijken), worden bepaalde sporten en hobby’s bemoeilijkt, verstoren schaamte en ongemakkelijkheden sociale omgang en relaties, en wordt het arbeidsleven beïnvloed door dergelijke complicerende elementen. Reguliere behandelingen (in de neurologie) voor Parkinson richten zich met name op dopaminelevels en fysieke symptomen. Patiëntenverenigingen bieden informatie en contactopties, maar er zijn eigenlijk beperkt opties voor diepgaand onderling contact, uitwisseling van ervaring en kennis, en breder support. 
 
Met deze achtergrond en doelen hebben we een tiendaags programma ontworpen. Vanaf begin 2023 gaan we dit specifiek ontwikkelde programma aanbieden om met deze groep mensen aan een betere kwaliteit van leven te werken. Het doel van het programma is deelnemers met elkaar te laten werken aan inzicht, handvatten en een betere kwaliteit van leven, gerelateerd aan het omgaan met de ziekte en effecten ervan. Het beoogde resultaat daarvan is dat zij de nieuwe kennis en handvatten in het dagelijks leven meenemen en integreren, om zo bewuster, krachtiger en prettiger te leven. Het supportgroepprogramma richt zich op drie gebieden: sociale uitwisseling van kennis en ervaring, voeding en diëtiek, en beweging. Dat gebeurt in de veilige en gezonde omgeving van ons landgoed in Spanje, waar natuur, licht, voeding, beweging en rust samenkomen. 
 
Het programma is nadrukkelijk geen vervanging of alternatief voor reguliere zorg en lopende medische behandelingen, maar is een sociaal en actief georiënteerd programma. Niet alleen onze expertise, maar ook die van anderen staat klaar en het bijbehorende netwerk is gecreëerd en ingezet. In het programma werken professionals samen om kleine groepjes intensief te begeleiden: van sociologen en psychologen tot voedingsdeskundigen en sportinstructeurs. Allen gespecialiseerd in hun vakgebied door opleidingen en ervaring. 
 
Onze mooie plek en onze aandacht zullen vanaf komend jaar dan ook steeds meer hieraan worden besteed, wat niet wil zeggen dat ons landhuis buiten dit programma helemaal niet meer als boutiquehotel zal opereren. We hopen dan ook veel mensen te kunnen ondersteunen en iets moois te bieden. 
 
 
 
 
 
About 4 years ago, we embarked on our adventure in Spain to try and make a difference for our guests by offering a place where they can relax, rewind and become inspired. The idea to offer this in group settings was disrupted and we changed our modus operandi, mainly due to Corona and the challenges of obtaining a connection to the grid. Now that we can leave this behind, we will increase our focus on those who are struggling and in need.
 
Unfortunately, Parkinson’s disease has hit some close to us. A terrible disease, that not only entails physical limitations, but also poses psychological and social challenges. This results in a specific group of people that deserves extra attention and support. Patients with Parkinson’s, for example, have to deal with physical problems such as tremor, changes in bowel movements, and complicated motor skills. At the psychological and social levels too, there are challenges: decreasing memory and alertness, a fragile mood (which often also involves anxiety or depression), difficulties with certain sports and hobbies, shame and awkwardness that disrupt social interaction and relationships, and issues in the professional sphere caused by such elements. Common (neurological) treatments for Parkinson’s mainly focus on dopamine levels and physical symptoms. Patient associations provide information and some options for finding fellow patients, but there are limited options for in-depth contact, exchange of experience and knowledge, and broader support.
 
Against these backgrounds and aims, we have designed a ten-day programme. From the beginning of 2023, we will be offering this specifically developed programme for people with Parkinson´s to work on a better quality of life. The aim of the programme is for participants to work together on insights, tools and a better quality of life related to dealing with the disease and its effects. The intended result of this is that they take and integrate the new knowledge and tools into their daily lives, in order to live more consciously, more powerfully, and with improved quality of life The support group programme focuses on three areas: social exchange of knowledge and experience, nutrition and dietetics, and physical exercise. This all takes place in our estate in Spain, where nature, light, nutrition, exercise, and tranquility come together to create a safe, pleasant and healthy environment. 
 
Initially, we will offer this programme in Dutch to ensure proper communication and understanding, but we hope to be able to offer other languages in the future. 
 
The programme is not a substitute or alternative for regular healthcare and medical treatment, but is more socially and actively oriented. Our expertise, and the expertise and knowledge of other professionals are used to serve the participants, forming a necessary, adequate and supportive context and network. These professionals work together to intensively support and moderate small groups – from sociologists and psychologists to nutritionists and sports instructors, all specialised in their field through education, training and experience.
 
Our beautiful place and our attention will therefore increasingly be devoted to this concept from next year on, which, however, does not mean that our country house will no longer operate as a boutiquehotel some time during the year. With this, we hope to be offering something valuable and to be able to support many people. 
 
 

Hace unos 4 años, nos embarcamos en nuestra aventura en España para intentar marcar la diferencia para nuestros huéspedes ofreciendo un lugar donde relajarse e inspirarse. La idea de ofrecer esto en grupos se interrumpió y cambiamos nuestro modus operandi, principalmente debido a la pandemia de Corona y los desafíos de obtener una conexión de luz a la red. Ahora que podemos dejar esto atrás, aumentaremos nuestro enfoque en aquellos que están luchando y necesitados. 

Desafortunadamente, la enfermedad de Parkinson ha afectado a algunas personas cercanas a nosotros. Una terrible enfermedad, que no solo conlleva limitaciones físicas, sino que también plantea desafíos psicológicos y sociales. Esto provoca un grupo específico de personas que merece especial atención y apoyo. Los pacientes con Parkinson, por ejemplo, tienen que lidiar con problemas físicos como temblores, cambios en las deposiciones y habilidades motoras complicadas. También a nivel psicológico y social, existen desafíos: disminución de la memoria y el estado de alerta, un estado de ánimo frágil (que a menudo también implica ansiedad o depresión), dificultades con ciertos deportes y pasatiempos, vergüenza e incomodidad que interrumpen la interacción y las relaciones sociales, y problemas en la esfera profesional provocada por tales elementos. Los tratamientos comunes (neurológicos) para el Parkinson se enfocan principalmente en los niveles de dopamina y los síntomas físicos. Las asociaciones de pacientes brindan información y algunas opciones para encontrar a otros pacientes, pero existen opciones limitadas para un contacto profundo, el intercambio de experiencias y conocimientos, y un apoyo más amplio. 

Con estos antecedentes y objetivos, hemos diseñado un programa de diez días. Desde principios de 2023, ofreceremos este programa desarrollado específicamente para que las personas con Parkinson que participan trabajen en una mejor calidad de vida. El objetivo del programa es que los participantes trabajen juntos en conocimientos, consejos y habilidades, y una mejor calidad de vida relacionada con el tratamiento de la enfermedad y sus efectos. El resultado buscado de esto es que tomen los nuevos conocimientos y modales en su vida diaria y los integren, para vivir más conscientemente, más poderosamente y con una mejor calidad. El programa se centra en tres áreas: intercambio social de conocimientos y experiencias, nutrición y dietética, y ejercicio físico. Todo esto tiene lugar en nuestra finca en España, donde la naturaleza, la luz, la alimentación, el ejercicio y la tranquilidad se unen para crear un entorno seguro, agradable y saludable. 

Inicialmente, ofreceremos este programa en holandés para garantizar una comunicación y comprensión adecuadas, pero esperamos poder ofrecer otros idiomas en el futuro.

El programa no es un sustituto ni una alternativa para el cuidado de la salud y el tratamiento médico regulares, sino que tiene una orientación más social y activa. Nuestra experiencia y la experiencia y el conocimiento de otros profesionales se utilizan para servir a los participantes, formando un contexto y una red necesarios, adecuados y de apoyo. Estos profesionales trabajan juntos para apoyar intensamente y moderar pequeños grupos, desde sociólogos y psicólogos hasta nutricionistas e instructores deportivos, todos especializados en su disciplina por educación, formación y experiencia. 

Por lo tanto, nuestro hermoso lugar y nuestra atención se dedicarán cada vez más a este concepto a partir del próximo año, lo que, sin embargo, no significa que nuestra finca ya nunca más funcionará como un hotel boutique algunas veces durante el año. Con esto esperamos estar ofreciendo algo valioso y poder apoyar a muchas personas. 

 

Interes(se/ted)?

Partida la Coma 326
03728 Alcalalí, Alicante, Spanje
(38.7571949, -0.0327380)
Adres: Partida la Coma 326
03728 Alcalalí, Alicante, Spanje
(38.7571949, -0.0327380)

© 2023 Home of Innergy. All rights reserved. Made with ❤️ by Strike Design Online.